Záruční podmínky

Prodávající odpovídá v rámci odpovědnosti za vady za to, že jím prodané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá, zejména odpovídá za prokazatelné výrobní nebo materiálové vady, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v zákonné záruční době. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a činí 24 měsíců, pokud není u konkrétního zboží uvedena delší záruční lhůta. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení a na toto zboží poskytuje zkrácenou záruku v délce 12 měsíců.

K uplatnění práva z vadného plnění je nutné, aby kupující v záruční době vytkl (popsal) vady, které zboží má, a to například označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady (u viditelných vad s doložením např. fotodokumentace či videa). K posouzení reklamované vady je nutné, aby kupující předal prodávajícímu zboží s vytknutou vadou (nejlépe v okamžiku zahájení reklamačního řízení), u objemných či zamontovaných výrobků se posouzení provádí po dohodě s prodávajícím prohlídkou u kupujícího, pokud není z popisu vady či fotodokumentace vada zřejmá. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Vady v kompletnosti nebo druhu zboží kupující reklamuje bez odkladu po převzetí zboží.

O vadách dodaných výrobků je povinen kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu a umožnit mu prohlídku reklamovaného zboží. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití – předepsané údržby (např. u lůžek a jejich součástí vrzání z důvodu neprovádění pravidelného servisu – např. dotažení spojovacích prvků apod.). Při posunu dvojlůžka je nutno zkontrolovat svislost středové podpěrné nožky (postele se střední vzpěrou) nebo podpěrných nožek (postele s příčníky). Případné vylomení těchto nožek a zlomení střední vzpěry / příčníků není důvodem k jejich reklamaci. Rozdílné zabarvení přírodního materiálu, odklon a hustota vláken, nevypadavé suky apod. jsou přirozenou součástí přírodního dřeva a nejsou důvodem k jeho reklamaci.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. U zboží – matrací a dalších lehacích systémů, kde je v reklamě informováno o prodloužené záruce ve znění např. „10 let záruka jádro matrace“ se rozsah této záruky vztahuje pouze na vady nebo poruchy způsobené propadáním se jádra nebo deformací jádra matrace. Kupující se u této smluvní prodloužené záruky spolupodílí 1/10 na nákladech spojených s opravou nebo výměnou jádra matrace za každý rok užívání počínaje pátým rokem ode dne zakoupení matrace. Od 0 do 4 let má zákazník právo na plnou úhradu na odstranění vady. Postup a podmínky při vyřizování smluvní prodloužené záruky jsou dostupné u prodávajícího / zde. Další informace o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou obsaženy v reklamačním řádu / zde.

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a buďte informováni o všech zajímavých slevách a akcích