Obchodní podmínky

spol. JMP, s.r.o., Ohradní 1364/14, 140 00 Praha 4, IČ: 62908219, Městský soud v Praze, spisová značka: C 34627 (dále jen „prodávající“).

Tyto obchodní a dodací podmínky jsou obchodními a dodacími podmínkami ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a použijí se rovněž v případech uzavírání smluv se spotřebitelem a uzavírání smluv prostřednictvím komunikace na dálku (e-shopu) ve smyslu ust. § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vztahy prodávajícího a kupujícího (zákazníka) se řídí těmito obchodními a dodacími podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Tyto obchodní a dodací podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními a dodacími podmínkami před objednáním zboží, resp. před potvrzením závazné objednávky zboží. Kupující učiněním objednávky potvrzuje seznámení se s těmito obchodními a dodacími podmínkami a akceptuje je.

1. Předmětem smlouvy je pouze zboží výslovně uvedené v objednávce (dále jen „zboží“). Specifikace dodávaného zboží (zejm. rozměry, dokončení, cena a ostatní údaje) je uvedena na internetových stránkách prodávajícího (www.loznice.cz), případně v katalozích a prospektech. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání zboží. V případě prodeje zboží v provozovně prodávajícího jsou platné ceny, jimiž je zboží označeno. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. V případě tištěného ceníku je třeba ověřit jeho platnost na internetových stránkách prodávajícího nebo provozovně prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží a jeho montáž. Prodávající nepožaduje žádné další poplatky v závislosti na způsobu platby (bankovním převodem, platební kartou, v hotovosti) s výjimkou bankovního poplatku za příchozí platbu ze zahraničí (stanoven bankou) a za dobírku, která činí 90,- Kč.

2. Prodávající zpřístupňuje návody k použití zboží v elektronické podobě na svých internetových stránkách u vybraných produktů ještě před uzavřením smlouvy, a to tam, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

3. Kupující má právo žádat předvedení výrobku, aby se mohl přesvědčit, že výrobek je kompletní a odpovídá předepsané kvalitě.

4. Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v objednávkovém listu v termínu dohodnutém při uzavření smlouvy.

5. Potvrzením objednávky se kupující zavazuje odebrat zboží uvedené v objednávkovém listu. V případě žádosti kupujícího o zrušení smlouvy dohodou budou prodávajícím účtovány náklady vzniklé z již započatého plnění smlouvy.

6. Při uzavření smlouvy se obvykle skládá záloha ve výši 30 - 50 % z ceny objednávky, která je splatná do termínu určeného prodávajícím; výši zálohy a podmínky jejího zaplacení sdělí prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy. V případě prodlení kupujícího se zaplacením zálohy v dohodnuté výši a termínu je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo prodávajícího navrhnout kupujícímu změnu smlouvy. Lhůta pro dodání zboží běží až ode dne zaplacení zálohy (připsání zálohy na účet) prodávajícímu. Změny v objednávce je možno provádět pouze se souhlasem prodávajícího,a to osobně v provozovně prodávajícího, písemně nebo elektronickou poštou. V případě změny objednávky prodávající sdělí kupujícímu nový termín dodání zboží.

7. Při uzavření objednávky pomocí prostředku komunikace na dálku může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum a číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný u prodávajícího / zde. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží upraveného oproti standardnímu provedení podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Jedná se zejména o zboží vyrobené či upravené na rozměr, zboží zhotovené na zakázku v požadovaném dokončení (např. u nábytku barva, odstín moření nebo dekor čalounění či materiálu podle předloženého vzorku) a matrace přizpůsobené na váhu a výšku. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno ne na dobírku a kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na uvedení zboží do původního stavu i rizika spojená s přepravou nese kupující včetně poškození vzniklého přepravou zpět k prodávajícímu (např. mechanické poškození, ušpiněný potah matrace, apod.).

8. Při odstoupení od smlouvy dle bodu 7. je prodávající povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (tj. částku plně odpovídající ceně vráceného zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží). Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich (např. u zaslaného zboží vrátit nejnižší cenu zaslání). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Není li uvedena výše nákladů na vrácení zboží, odpovídá tato nákladům na jeho dodání, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je obdržel; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Vrácené zboží při odstoupení od smlouvy dle bodu 7. bude bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů, přezkoumáno za účelem zjištění jeho kompletnosti a zda nebylo částečně opotřebeno. Pokud bylo zboží použito a částečně opotřebeno nad rámec obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží vč. jeho funkčnosti, bude odpovídajícím způsobem snížena vyplacená částka (např. o výměnu použitého potahu na matraci, doplnění chybějícího příslušenství apod.). Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn po předchozím upozornění kupujícího a umožnění prohlídky poškozeného zboží vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vrácenou částku.

10. Prodávající telefonicky, případně písemně vyrozumí kupujícího a při požadavku dovozu nebo dovozu a montáže přepravce zboží o připravenosti ke splnění dodávky (příp. její části dle dohody při sjednání smlouvy) a tím zároveň informuje o splnění dohodnutého termínu dodání. V případě prodlení s dodáním objednaného zboží má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Pokud prodávající v předstihu kupujícího informoval o prodlení s dodáním objednaného zboží a ten výslovně souhlasil s prodloužením dodacího termínu, smluvní pokuta se počítá od prvního dne následujícího po nově sjednaném termínu dodání.

11. Zboží je dodáno kupujícímu jeho odevzdáním kupujícímu, resp. odevzdáním jím určenému dopravci, pokud tento nebyl předem nabídnut prodávajícím. Pokud kupující využije přepravce nabídnutého prodávajícím, je zboží odevzdáno až jeho předáním ze strany přepravce. Při osobním odběru je zboží dodáno převzetím ve skladu prodávajícího.

12. Dovoz nebo dovoz s montáží si kupující sjednává individuálně jako službu u přepravce. Ten dohodne s kupujícím telefonicky termín dodávky zboží, ověří adresu dodání a potvrdí prodávajícím předběžně vypočtenou cenu za poskytovanou službu. V dohodnutý termín dovozu nebo dovozu s montáží prodávající odevzdá objednané zboží přepravci. Od převzetí zásilky přepravcem do vydání zásilky kupujícímu odpovídá přepravce za případnou škodu na zásilce prodávajícímu, pokud tohoto přepravce neurčil kupující, aniž mu byl předtím prodávajícím nabídnut. V případě poškození zboží při přepravě se kupující zavazuje při řešení reklamace k součinnosti s prodávajícím. Dodání zboží a případná montáž pak probíhá dle podmínek pro realizaci dovozu nebo dovozu a montáže přepravce / zde. V případě nepřítomnosti kupujícího v dohodnutém termínu dovozu je přepravce oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího za podmínek sjednaných mezi přepravcem a kupujícím. Prodávající kupujícího upozorňuje, že přepravce je oprávněn plnit (tj. provést přepravu a případnou montáž) až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. po uplynutí lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy), pokud smlouva mezi přepravcem a kupujícím byla uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Přepravce započne s plněním (tj. s přepravou a montáží) před uplynutím této lhůty pouze na základě výslovné žádosti kupujícího.

13. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží do třech týdnů ode dne sdělení prodávajícího o připravenosti zboží k dodání (dle bodů 10. a 12.), v případě dřívějšího zhotovení pak od sjednaného termínu dodání nebo dle dohody s prodávajícím. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na uskladnění za každý den prodlení ve výši 20,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně písemně nebo e-mailem upozorní, že v případě nevyzvednutí zboží toto prodá, a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění je pak prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

14. Při odběru zboží se kupující nebo jím pověřený zástupce prokáže kopií objednávkového listu, potvrzením objednávky, případně stvrzenkou o zaplacení zálohy, resp. doplatku ceny. Převzetí dodávky a její úplnost potvrdí kupující prodávajícímu svým podpisem na objednávkovém (dodacím) listu.

15. Zboží bude vydáno kupujícímu až po jeho úplném zaplacení, při úhradě převodním příkazem je požadována platba předem. Při dovozu nebo dovozu s montáží přepravcem je požadována úhrada doplatku předem (nejpozději však 48 hodin před sjednaným termínem dopravy), případně v hotovosti na místě dovozu při převzetí zboží. Cenu za dovoz nebo dovoz a montáž pak účtuje přepravce v hotovosti na místě.

16. Zboží je až do jeho úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího. V případě nezaplacení zboží či jeho jednotlivé splátky si prodávající vyhrazuje právo demontovat a odvézt již dodané zboží, a to na náklady kupujícího a kupující se zavazuje mu to umožnit. Doklady ke zboží (daňový doklad) předá / odešle prodávající po převzetí zboží kupujícímu na vyžádání.

17. Tam, kde je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající dále kupujícího informuje, že nepožaduje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, archivuje uzavřenou smlouvu v elektronické podobě a na vyžádání ji kupujícímu poskytne, že se smlouva uzavírá v českém jazyce, že při objednávání prostřednictvím e-shopu prodávajícího je každá objednávka před zařazením do výroby zkontrolována, ověřena a e-mailem potvrzena, že požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího dle bodu 15., že v případě zhotovení na míru je vzájemně dohodnuta zálohová platba dle bodu 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možno opravovat před odesláním objednávky, po jejím odeslání pak písemně nebo emailem a v případě zhotovení na míru před zaplacením zálohové platby. Prodávající akceptuje platbu v hotovosti či platební kartou při nákupu v provozovně, platbu předem bankovním převodem, na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné).

18. Prodávající odpovídá v rámci odpovědnosti za vady za to, že jím prodané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá, zejména odpovídá za prokazatelné výrobní nebo materiálové vady, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v zákonné záruční době. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a činí 24 měsíců, pokud není u konkrétního zboží uvedena delší záruční lhůta. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení a na toto zboží poskytuje zkrácenou záruku v délce 12 měsíců.

19. K uplatnění práva z vadného plnění je nutné, aby kupující v záruční době vytkl (popsal) vady, které zboží má, a to například označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady (u viditelných vad s doložením např. fotodokumentace či videa). K posouzení reklamované vady je nutné, aby kupující předal prodávajícímu zboží s vytknutou vadou (nejlépe v okamžiku zahájení reklamačního řízení), u objemných či zamontovaných výrobků se posouzení provádí po dohodě s prodávajícím prohlídkou u kupujícího, pokud není z popisu vady či fotodokumentace vada zřejmá. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Vady v kompletnosti nebo druhu zboží kupující reklamuje bez odkladu po převzetí zboží.

20. O vadách dodaných výrobků je povinen kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu a umožnit mu prohlídku reklamovaného zboží. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávné instalace, běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití – předepsané údržby (např. u lůžek a jejich součástí vrzání z důvodu nerovné podlahy, neprovádění pravidelného servisu – např. dotažení spojovacích prvků apod.). Při posunu dvojlůžka je nutno zkontrolovat svislost středové podpěrné nožky (postele se střední vzpěrou) nebo podpěrných nožek (postele s příčníky). Případné vylomení těchto nožek a zlomení střední vzpěry / příčníků není důvodem k jejich reklamaci. Rozdílné zabarvení přírodního materiálu, odklon a hustota vláken, nevypadané suky apod. jsou přirozenou součástí přírodního dřeva a nejsou důvodem k jeho reklamaci.

21. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. U zboží – matrací a dalších lehacích systémů, kde je v reklamě informováno o prodloužené záruce ve znění např. „10 let záruka jádro matrace“ se rozsah této záruky vztahuje pouze na vady nebo poruchy způsobené propadáním se jádra nebo deformací jádra matrace. Kupující se u této smluvní prodloužené záruky spolupodílí 1/10 na nákladech spojených s opravou nebo výměnou jádra matrace za každý rok užívání počínaje pátým rokem ode dne zakoupení matrace. Od 0 do 4 let má zákazník právo na plnou úhradu na odstranění vady. Postup a podmínky při vyřizování smluvní prodloužené záruky jsou dostupné u prodávajícího / zde. Další informace o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou obsaženy v reklamačním řádu / zde.

22. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to jména a příjmení, adresy bydliště, sídla, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou; osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli kupujícím odvolán u prodávajícího.

23. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na spotřebitelské organizace, např. dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna, telefon 299 149 009 či další. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

24. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

25. Tyto všeobecné a dodací podmínky se vztahují na koupi zboží u společnosti JMP, s.r.o. a jsou účinné od 1. ledna 2017. Prodávající s nimi seznámí kupujícího vhodným způsobem před uzavřením smlouvy a předá je kupujícímu v textové podobě. Pokud se v některém z výše uvedených bodů dostanou do rozporu se zákonnou úpravou chránící spotřebitele (např. při změně právní úpravy), poté se podmínky řídí právní úpravou pro spotřebitele příznivější.

Potvrzení souhlasu o zpracování osobních údajů

a) Potvrzením dané volby při nákupu v eshopu, popř. při registraci odběru marketingových informací, udělujete souhlas společnosti: JMP, s.r.o. - Studio zdravého spaní, se sídlem Ohradní 14, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 62908219, email: jmp@jmp.cz, tel. +420 241 485 855 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení EU“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email (dále jen „osobní údaje“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

b) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy / vypracování nabídky / zodpovězení dotazu mezi Vámi a Správcem, a také pro odesílání vyžádaných marketingových informací. A to ve smyslu nařízení EU.

c) Účelem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy
- dále plnění povinností Správce ze smlouvy vyplývající
- odeslání vyžádaných marketingových informací na emailovou adresu zákazníka
- ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování a profilování ve smyslu článku čl. 22 Nařízení EU.

d) V případě sjednání smlouvy budou tyto údaje Správcem zpracovány po dobu 10 let nebo případně do odvolání Vašeho souhlasu, a to z důvodu
- prodloužené smluvní záruky u vybraných produktů
- archivace osobních údajů pro poskytnutí výhradně konkrétnímu zákazníku v případě požadavku na dohledání jeho původní objednávky a jejího obsahu
- v případě Vašeho přihlášení k odběru marketingových informací, budou osobní údaje Správcem zpracovány do odvolání Vašeho souhlasu.

e) Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám a do třetích zemí mimo EU. Výjimku z tohoto pravidla tvoří
- výrobci nabízeného zboží
- těmto budou osobní údaje předány pouze pro řešení případné reklamace. O předání osobních údajů tomuto konkrétnímu zpracovateli bude zákazník předem informován.
- přepravní společnosti / externí dopravci
- těmto budou osobní údaje předány pro zajištění objednaného dovozu zboží na adresu zákazníka. O předání osobních údajů tomuto konkrétnímu zpracovateli bude zákazník předem informován.
- zpracovatel odesílání marketingových informací.

f) S výše uvedeným tímto udělujete svůj výslovný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na adresu Správce, popř. emailu na jeho emailovou adresu.

g) Dle Nařízení EU máte právo - na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce vyjádření, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a také k plnému přístupu k těmto osobním údajům dle čl. 15 Nařízení EU
- na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 Nařízení EU
- na výmaz (právo „být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 Nařízení EU)
- na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 Nařízení EU
- na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 Nařízení EU
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 Nařízení EU
- na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 Nařízení EU.

Pokud dochází k následnému zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU, můžete vznést proti tomuto zpracování námitku. Zejména pak v případě přímého marketingu, včetně profilování.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. Úřadu můžete také podat stížnost. 

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a buďte informováni o všech zajímavých slevách a akcích